O projekcie

Analiza wymagań

Aplikacja ma funkcjonalność bez zmian (patrz Rozdział 9).

Aplikacja została zaimplementowana w oparciu o technologię AJAX z wykorzystaniem funkcji fetch()

Struktura plików

Struktura plików aplikacji podana jest na poniższym obrazku.

.
├── db
│   └── products.js
├── Gruntfile.js
├── package.json
├── public
│   ├── css
│   │   └── styl.css
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.html
│   └── js
│     └── script.js
└── serwer.js

Główne pliki w tej implementacji — to: index.html,script.js, serwer.js.

index.html

Ten plik jest wysyłany do klienta bez zmian. Zawiera on podstawowe drzewo DOM strony. Drzewo to będzie uzupełniane i modyfikowane dynamiczne po stronie klienta.

script.js

Ten plik zawiera aplikację kliencką.

serwer.js

W tym pliku jest aplikacja serwerowa.

Plik serwer.js

Aplikacja serwerowa jest podobna do poprzedniej. Ponieważ całe drzewo DOM buduje się po stronie klienta, serwerze wysyła tylko dane: listę kategorii:

app.get('/categories', function (req, res) {
  let cats = baza().distinct("category");
  res.json(cats);
});

Oraz listę produktów określonej kategorii:

app.get('/category/:cat', function (req, res) {
  let products = baza({category: req.params.cat}).select("product", "price");
  res.json(products);
});

Dodatkowo aplikacja wykorzystuje moduł express-session:

let session = require('express-session');
app.use(session({
  secret: 'xxxyyyzzz',
  resave: false,
  saveUninitialized: true
}));

Ten moduł odpowiada za identyfikację klientów. W każdym zapytaniu teraz jest dostępna właściwość session, do której można dopisywać/odczytywać dane, na przykład,

app.post('/login', function (req, res) {
  req.session.login = req.body.login;
  …

Albo:

app.post('category/:cat', function (req, res) {
  if( req.session.login == 'admin'){
    …

Plik script.js

W momencie, kiedy drzewo DOM już jest zbudowano, wywołana jest funkcja setup:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', setup);

Zadaniem tej funkcji jest uzupełnić elementy html,


function setup() {
  let form = document.querySelector('form');
  form.onsubmit = postProduct;
  fetch( 'categories')
  .then(
   response => {
     if(response.ok){
      return response.json();
     }
     else{
      throw new Error("Błąd fetch categories: " + response.status);
     }
   }
  )
  .then(
   categories => {
    let ul = document.querySelector('nav ul');
    for (let c of categories){
      let li = document.createElement('li');
      li.textContent = c;
      li.className = 'clickable';
      li.onclick = getShowCategory(c);
      ul.append(li);
    }
    
   }
  )
  .catch( error => alert(error) );
}

Mianowicie:

 • zarejestrować na zdarzeniu submit formularza funkcję postProduct
 • pobrać z serwera listę categorii, utworzyć dla każdej element li, zarejestrować na zdarzeniu click tego elementu funkcję oraz dodać ten element do listy ul.
Funkcja po kliknięciu na kategorię
function(){
   fetch('category/'+ cat)
   .then(
    response => {
      if(response.ok){
        return response.json();
      }
      else{
        throw new Error("Błąd fetch one category: " + response.status);
      }
    }
   )
   .then(
   products => {
     let h1= document.querySelector('h1');
     h1.className = 'clickable';
     h1.onclick = goRoot;
     let nav = document.querySelector('nav');
     nav.className='small';
     let section = nav.nextElementSibling;
     section.style.display = 'block';
     let h2 = section.firstElementChild;
     h2.textContent = cat;
     let ul = h2.nextElementSibling;
     while (ul.lastChild) ul.lastChild.remove();
     for (let pr of products){
      let product = document.createElement('span');
      product.className = 'product';
      product.textContent = pr[1];
      let price = document.createElement('span');
      price.className = 'price';
      price.textContent = pr[0];
      let li = document.createElement('li');
      li.append(product);
      li.append(document.createTextNode(': '));
      li.append(price);
      ul.append(li);
     }
   }
   )
   .catch( error => alert(error) );
}
 • pobrać listę produktów danej kategorii
 • ustawić dla nagłówka klasę clickable i zarejestrować na kliknięcie funkcję goRoot, która przełączy aplikację w tryb strony głównej
 • ustawić dla listy nawigacyjnej klasę small
 • pokazać section
 • zaktualizować h2
 • wyczyścić element ul i wypełnić go listą produktów
Funkcja goRoot
function goRoot(){
   let h1= document.querySelector('h1');
   h1.className = '';
   h1.onclick = null;
   let nav = document.querySelector('nav');
   nav.className='';
   let section = nav.nextElementSibling;
   section.style.display = 'none';
}
 • wyrejestrować callback na kliknięcie na nagłówku
 • usunąć liście nawigacyjnej klasę small
 • ukryć section

Szablon strony głównej (index.html)

W tym pliku są umieszczone tylko puste elementy HTML, które zostaną uzupełniane dynamicznie. Jest także formularz wysyłania nowych produktów, tylko ukryty.